CONTACT

Contactformulier  =>


TEL KCB LISSEWEGE

+32 (0)50 69 63 74


STAAL LASSEN

+32 (0) 472 / 46 30 52


PE LASSEN

+32 (0) 468 12 67 57


CONTACTEER KWALIFICATIECENTRUM BRUGGE

VOOR AL UW PE EN STAAL LASOPLEIDINGEN


BEL ONS

OF STUUR EEN MAIL NAAR info@kcbrugge.be


INFO KAN OOK VIA ONDERSTAAND CONTACTFORMULIER WORDEN OPGEVRAAGD


WIJ WERKEN SAMEN AAN DE BESTE OPLOSSING VOOR UW BEDRIJF EN MEDEWERKERS


OPLEIDING NAAR CERTIFICERING


 
 
 
 
 

LISSEWEGE

BEDRIJVENTERREIN KAZERNE

RADEMAKERSSTRAAT 8 / 4

8380 LISSEWEGE

TEL 050 69 63 74

Algemene voorwaarden - Annuleringsvoorwaarden

Factuur- en betalingsvoorwaarden  - Disclaimer


 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

Kwalificatiecentrum Brugge heeft steeds het recht om een geplande opleiding, training of (her)keuring te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. De opleiding, training of (her)keuring wordt dan in overleg met de klant opnieuw gepland.

KMO-portefeuille kan worden aangewend onder bepaalde voorwaarden, dit enkel voor subsidieerbare diensten.

De klant neemt kennis van het feit dat Kwalificatiecentrum Brugge Bvba, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de opleiding, training of (her)keuring. 

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.

De prijzen indien deze zijn vermeld op de website www.kcbrugge.be zijn indicatief en niet bindend. Kwalificatiecentrum Brugge Bvba behoudt zich steeds het recht om de prijzen te wijzigen.

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Kwalificatiecentrum Brugge Bvba.


ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (bij voorkeur per e-mail naar info@kcbrugge.be of per brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot 7 dagen vóór de aanvang van de opleiding, training of (her)keuring. Het annuleren door de klant van een geplande opleiding, training of (her)keuring wordt als volgt verrekend aan de aanvragende klant:

Kosteloze annulering tot 7 kalenderdagen voor aanvang;

Annulering tussen de 7 en de 3 kalenderdagen voor aanvang: 25% kosten van het totaal vermeld op de offerte; met een minimum van 5€ per deelnemer;

Annulering tussen de 2 dagen tot 1 dag voor de opleiding, training of (her)keuring: 50% kosten van het totaal vermeld op de offerte; met een minimum van 10€ per deelnemer;

Annulering op de dag van de geplande opleiding, training of (her)keuring: 75% kosten van het totaal vermeld op de offerte met een minimum van 15€ per deelnemer;

Bij no show voor een opleiding, training of (her)keuring zonder enige verwittiging is het volledige factuurbedrag verschuldigd binnen de gestelde termijn van de factuur.


FACTURERING EN BETALING

Behoudens contractueel anders overeengekomen worden de facturen onmiddellijk na de prestaties opgemaakt en aan de klant verzonden per traditionele post of per e-mail. Onder prestaties worden alle diensten van Kwalificatiecentrum Brugge Bvba begrepen zoals maar niet gelimiteerd tot staal- en polyethyleen- lasopleidingen, certificering, training, bijscholing, keuring, herkeuring, verlenging van certificaten of laspas, lasopdrachten.

De factuur is door de klant aanvaard en/als bindend indien deze niet binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum aangetekend is geprotesteerd. De klant verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt op de vervaldag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van subsidies zoals onder andere KMO-portefeuille ontslaat de klant niet van tijdige betaling van de factuur of het nog openstaande saldo ervan.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag dan is ervan rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke verhoogd met 4% op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum verschuldigd zijn. Daarenboven zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een schadevergoeding van 15 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 € als forfaitaire kost voor invordering en dit eveneens zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling vereist is.

Tenzij anders overeengekomen worden de certificaten, laspassen en andere documenten betreffende de lasopleiding en/of certificering aan de klant bezorgd zodra deze zijn goedgekeurd door het keuringsorganisme en na betaling van de factuur.

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.


DISCLAIMER

In deze disclaimer geeft Kwalificatiecentrum Brugge Bvba aan onder welk voorbehoud zij de informatie op haar website www.kcbrugge.be hierbij telkens benoemd als “deze website” aan U aanbiedt.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwalificatiecentrum Brugge Bvba is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kwalificatiecentrum Brugge Bvba. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken die U niet mag hergebruiken.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Kwalificatiecentrum Brugge Bvba kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden of van de externe websites waarnaar deze website verwijst. Kwalificatiecentrum Brugge Bvba streeft naar een zo actueel mogelijke inhoud van deze website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Kwalificatiecentrum Brugge Bvba daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kwalificatiecentrum Brugge Bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brugge, België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Wijzigingen: Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u hier op deze website steeds de meest recente versie van de disclaimer.